NEŠTO

Objava informacija o isplatama pravnim i fizičkim osobama u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23).

 

https://transparentno.pgz.hr/Pretraga/Pretraga_KUMUL/5216